Archive for the Karya Category

Karya-karya Abu Bakar ar-Razi

Posted in Karya with tags , , , , , on Agustus 3, 2012 by isepmalik

Abu Bakar ar-Razi memiliki banyak karangan. Ibnu Abi Ushaibiah menyebutkan di antaranya berjumlah 232 buku dan risalah. Sebagian besar berkaitan dengan bidang kedokteran, dan sebagian lain berkaitan dengan logika, fisika, metafisika, ketuhanan, psikologi, ilmu mata, kimia, biologi, dan arsitektur.

Ibnu Abi Ushaibiah menyebutkan beberapa buku yang berkaitan dengan psikologi, yaitu Kitab Kabir fi an-Nafs, Kitab Shaghir fi an-Nafs, Kitab fi an-Nafs Laisat bi Jism, Kitab fi an-Nafs al-Mughtarrah, Kitab fi an-Nafs al-Kabirah, Kitab fi al-Farq baina ar-Ru’ya al-Mundzirah wa baina Sa’iri Dhurib ar-Ru’ya, Kitab Kaifiyat al-Abshar wa Annahu la Yaqunu bi Syai’ain Yakhruju min al-‘Ain, Kitab fi al-Mahabbah, dan Kitab fi al-Awham wa al-Harakat an-Nafsaniyah.[1]

Sebagian besar buku tersebut belum sampai ke tangan kami. Buku yang sudah sampai ke tangan kami cuma Kitab ath-Thibb ar-Ruhani, yaitu buku yang berisi perbaikan perilaku dan terapi psikis. Dan sejumlah artikel pilihan dari buku al-Ladzdzah (Kenikmatan) yang berkaitan dengan psikologi faal. Berikut ini nama-nama buku psikologi yang ada pada kami:

1. Ath-Thibb ar-Ruhani, dimuat bersama buku Rasa’il al-Falsafiyah karangan Abu Bakar ar-Razi (Cetakan II, Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1977). Buku ini ditahkikkan oleh Paul Cruss dan diterbitkan di Kairo tahun 1939, tetapi penerbit Beirut tidak menyebutkan nama Paul Cross dalam cetakannya.

Buku ini juga dicetak dengan verifikasi dan diberi kata pengantar oleh Abdul Latif Abdu. Diterbitkan oleh Maktabah an-Nahdhah al-Mishriyah, Kairo, pada tahun 1978.

Ar-Razi menyebutkan di dalam kata pengantar buku ath-Thibb ar-Ruhani bahwa tujuan menulis buku tersebut adalah memperbaiki akhlak jiwa dan dia ingin buku tersebut menjadi pendamping dan pelurusan bagi bukunya yang berjudul al-Manshuri yang bertujuan memberikan pengobatan fisik. Dengan demikian, kedua buku tersebut mencakup pengobatan fisik dan psikis sekaligus.[2]

Di bagian buku yang berjumlah dua puluh ini, ar-Razi membahas banyak topik yang berkaitan dengan akhlak yang buruk, penyakit-penyakit jiwa, dan cara mengobatinya.

Hamiduddin Ahmad bin Abdullah al-Kirmani (wafat tahun 411 Hijriah di Kairo) dalam bukunya yang berjudul al-Aqwal adz-Dzahabiyah fi ath-Thibb an-Nafsani menentang isi kitab ath-Thibb ar-Ruhani karangan ar-Razi, dengan menolak mentah-mentah semua pendapat yang ada di dalam buku tersebut. Abdul Latif Abdu menerbitkan buku ini dengan melampirkan buku ath-Thibb ar-Ruhani karangan ar-Razi.[3]

2. Kitab al-Ladzdzah, kumpulan beberapa tulisan pilihan yang ada di dalam buku Rasa’il Falsafiyah karangan Abu Bakar ar-Razi. Buku ini telah disebutkan sebelumnya.

Buku ar-Razi tentang “kenikmatan” belum sampai ke tangan kami, tetapi kami memiliki beberapa tulisan terjemahan pilihan ke dalam bahasa Persia, yaitu di dalam buku Zad al-Musafir karangan Abu Mu’ayyan Nashir bin Khasru bin Harits al-Qabadiyani al-Balkhi al-Badkhasyani (wafat 481 H) yang populer dengan julukan nashir Khasru. Tulisan-tulisan tersebut diterjemahkan ke dalam Bahasa Arab oleh Paul Cruss dan diterbitkan bersama buku Rasa’il Falsafiyah karangan Abu Bakar ar-Razi.[4]

(Sumber: M. Utsman Najati. (2002). Jiwa dalam Pandangan Para Filosof Muslim).


[1] Ibnu Abi Ushaibiah, h. 421-427; al-Qafthi, h. 179-182; an-Nadim, al-Fahrasat, cet. III, ditahkikkan oleh Ridha, Beirut: Dar al-Musabbarah, 1988, h. 357-359.

[2] Abu Bakar Muhammad Zakaria ar-Razi, ath-Thibb ar-Ruhani, dalam buku Rasa’il Falsafiyah karangan Abu Bakar ar-Razi cetakan Beirut, seperti yang disebutkan sebelumnya, h. 15. Pada pembahasan berikutnya, kami akan menjadikan buku cetakan Beirut ini sebagai bahan rujukan kami.

[3] Ath-Thibb ar-Ruhani karangan Abu Bakar ar-Razi, ditahkikkan oleh Abdul Latif Abdu.

[4] Rasa’il Falsafiyah karangan Abu Bakar ar-Razi, Ibid., h. 139-155.

Iklan